دستگاه تست لاین سنگین

دستگاه تست لاین معاینه فنی ماشین سنگین | TE-Sp-S

 
دامنه نوسان :  
حداکثر بار قابل حمل :  
حداکثر وزن در تست محور :  
حداکثر و حداقل عرض تست :  
وزن :  
ابعاد :  

 

دستگاه تست لاین معاینه فنی ماشین سنگین | TE-Sp-S

 
دامنه نوسان :  
حداکثر بار قابل حمل :  
حداکثر وزن در تست محور :  
حداکثر و حداقل عرض تست :  
وزن :  
ابعاد :  


 

تماس مستقیم