تست لاین سنگین

دامنه نوسان :  
حداکثر بار قابل حمل :  
حداکثر وزن در تست محور :  
حداکثر و حداقل عرض تست :  
وزن :  
ابعاد :  

 

دستگاه تست لاین سنگین TE-Sp-S

تماس مستقیم